ประวัติหอวัฒนธรรม

หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  บริเวณหลักกิโลเมตรที่  ๑๔  ถนนสายกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ  อาคาร  จัดสร้างด้วยเงินสนับสนุน จากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด จำนวนเงิน  ๓,๕๘๐,๕๙๖  บาท โดย มล.ภัคศุภ  กำภู  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธาน ในพิธีเปิดและเป็นผู้รับมอบอาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  จากธนาคารกสิกรไทย  จำกัด  เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๒๗

หอวัฒนธรรม  คือ  สถานที่รวบรวม  สงวน  รักษา  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และจัดแสดงวัตถุ ทางวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

วัตถุทางวัฒนธรรม  หมายถึง  วัตถุ ทุกอย่างที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วัตถุเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการดำรงชีวิตในแต่ละท้องถิ่นได้เป็น อย่างดี  และมีบางสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน  เช่น  ขวานหิน  เงินโบราณ  เป็นต้น

วัตถุประสงค์
๑.  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมทุกสาขาของจังหวัดกาญจนบุรี
๒.  เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดกาญจนบุรี
๓.  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของวัตถุทางวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นมรดกของชาติอันควรแก่การหวงแหน
๔.  เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๕.  เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี

อาคารหอวัฒนธรรม  เป็นอาคาร  ๒  ชั้น  แบ่งเป็น  ๔  ห้อง  ดังนี้
ชั้นล่างของอาคารหอวัฒนธรรม
      ๑. ห้องเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านจัดแสดงเครื่องมือในการทำอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  เตาไฟ  ตะกร้า  ตะเกียง  เครื่องมือบดยา  กระต่ายขูดมะพร้าว  โอ่งน้ำ  คันฉ่อง    ตู้เสื้อผ้า  เตียงนอน  โม่หิน  ที่บดยา  การแต่งกายของ ชนเผ่าต่าง ๆ  ฯลฯ
๒.  ห้องเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  จัดแสดงเครื่องมือในการทำการเกษตร   เครื่องมือในการจับสัตว์ ต่าง ๆ  เช่น  เครื่องทอผ้า  เครื่องสีข้าว  กระบุง  ไซ  ระหัด  สีฝัด  คันหลาว  ฯลฯ

ชั้นบนของอาคารหอวัฒนธรรม
      ๑.  ห้องประวัติศาสตร์จัดแสดงวัตถุโบราณต่าง ๆ  ในสมัยยุคหินเก่าและสมัยสงครามโลก ครั้งที่  ๒  เช่น  ขวานหิน  โลงศพไม้โบราณ  เครื่องปั้นดินเผา  สร้อยลูกปัด  หินสี  หอก  ง้าว  อาวุธปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่  ๒  ภาพเขียนวิวัฒนาการของมนุษย์ ฯลฯ
๒.  ห้องศาสนาและประเพณี  จัดแสดงพระพุทธรูปปางต่าง ๆ