สอศท.

สมัชชาองค์กรอสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (สอศท.)

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รวมตัวเป็นสมัชชาองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (สอศท.) โดยมีวัตถุประสงค์
* เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ
* เพื่อให้เกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำลาย และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ
* เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น แก่มวลสมาชิกสมัชชาฯ และประชาชนโดยทั่วไป
* เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

สอศท. มีการบริหารงาน ดังนี้
๑.  คณะกรรมการบริหารสมัชชาฯ เลือกตั้งสมาชิกสมัชชาฯ ในสัดส่วน ภาคเหนือ ๖ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ คน ภาคกลาง ๔ คน ภาคตะวันออก ๔ คน และภาคใต้ ๕ คน รวม ๒๕ คน
๒. คณะกรรมการกลาง เลือกจากคณะกรรมการบรหารสมัชชาฯ ๒๕ คน ภาคละ ๑ คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน รองประธาน ๒ คน เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการ รวม ๕ คน
๓. คณะกรรมการสมัชชาฯ ภาค คือ คณะบุคคลในข้อ ๑ มีบทบาทหน้าที่บริหารงานของสมัชชาฯ ในเขตพื้นที่ภาคนั้นๆ โดยให้ผู้แทนภาคตามข้อ ๒ ทำหน้าที่เป็นประธานสมัชชาฯ ภาค
๔. มูลนิธิอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นและธรรมชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการสมัชชาฯ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือจากการบริจาค

สอศท. จะมีการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อสรรหาคณะกรรมการบริหารสมัชชาฯ และให้สมาชิกสมัชชาฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนพิจารณาแผนงาน/โครงการ  งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยอนุรักษ์ฯ โดยกำหนดจัดในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ หรือ ๓ ของเดือนธันวาคมทุกปี