ภารกิจของหน่วยอนุรักษ์ฯ กาญจนบุรี

ภารกิจของหน่วยอนุรักษ์ฯ

หน่วยอนุรักษ์ฯ จะดำเนินงานตามแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วย
๑) งานคณะกรรมการ
* คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ เป็นเลขานุการ
* คณะกรรมการประจำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๒) งานสำรวจ ตรวจสอบ และติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๓) การจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๔) งานขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น
๕) การติดตามผลการดำเนินงาน

แผนงานที่ ๒ การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมกิจกรรมประกอบด้วย
๑) การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์พื้นที่ที่มีคุณค่า ควรแก่การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
๒) การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
แผนงานที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกิจกรรมปรกอบด้วย
๑) การจัดทำนโยบาย แผนงาน แนวทาง มาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม อาทิ การอบรม การประชุม สัมมนา การประชุมทางวิชาการ
๓) การพัฒนาศักยภาพของหน่วยอนุรักษ์ฯ
แผนงานที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ปัจจุบันหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรท้องถิ่น ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏ จำนวน ๓๐ แห่ง โรงเรียนจำนวน ๔๒ แห่ง และวิทยาลัยพลศึกษา จำนวน ๓ แห่ง เพื่อให้หน่วยอนุรักษ์ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ การดูแล รักษา การควบคุมและป้องกัน รวมทั้งการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ