ธันวาคม ๒๕๖๐

  • (๓ ธันวาคม ๒๕๖๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้อน เปรมพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “ยกระดับภูมิปัญญา สร้างมูลค่าสู่สังคม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • (๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้อน เปรมพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหารือข้อราชการและมอบหนังสือ “นพมณีกาญจน์ ในรอยพระบาทยาตรากาญจนบุรี”
  • (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐)  ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และทีมงาน มาร่วมเป็นวิทยากรในการประกวดมารยาทไทย ณ ห้องประชมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • (วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร ๙ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประกวด ๔ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และระดับอุดมศึกษา ผลการประกวดและภาพการประกวดได้ที่่ https://www.facebook.com/culturekru