ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา   : สืบสานศิลปวัฒนธรรม  นำสังคมก้าวหน้า  พัฒนาสู่อาเซียน

ปณิธาน  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มีความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์  สืบสาน  พัฒนา  ส่งเสริมและเผยแพร่  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และสิ่งแวดล้อม  พัฒนาให้สังคมให้มีความก้าวหน้า  มีสุขยั่งยืน  คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป

วิสัยทัศน์  :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่งการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นกาญจนบุรี  เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า  ร่วมรักษาและสืบสาน  เป็นแหล่งบริการข้อมูลทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นในภูมิภาคตะวันตกที่พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ  :
๑. ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กาญจนบุรี และอาเซียน
๒. สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น
๓. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและ การมีส่วนร่วมของบุคลากร

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  :
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดตั้งตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีเป้าหมายดังนี้
๑.  เป็นแหล่งข้อมูลและผลงานทางศิลปะ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกาญจนบุรีและใกล้เคียงเพื่อจัดแสดงในหอวัฒนธรรมและจัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรมเคลื่อนที่
๑.๑  หอวัฒนธรรมมีฐานข้อมูลด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นกาญจนบุรีและใกล้เคียงที่สามารถบริการแก่นักศึกษา  และผู้สนใจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
๑.๒  จัดนิทรรศการเพื่อจัดแสดงศิลปวัตถุภายในหอวัฒนธรรมโดยใช้สื่อเทคโนโลยี                ที่ทันสมัย
๑.๓  จัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ในวาระต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
๒.  ศึกษาค้นคว้าและวิจัยศิลปะ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยเน้นภูมิปัญญาไทย  จัดการเผยแพร่ผลงานการศึกษา  ค้นคว้าวิจัย  โดยให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม
๒.๑  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทางศิลปะ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม  จากองค์ความรู้ที่ได้ค้นคว้า  รวบรวม  และวิจัยท้องถิ่น  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ
๓.  ทำนุบำรุงเผยแพร่วัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ  โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขัน  และจัดกิจกรรมเผยแพร่เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานทางวัฒนธรรม  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ  กับหน่วยงานหรือชุมชนอื่น
๓.๑  นักศึกษา  บุคลากร  และชุมชน  เข้าร่วมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
๓.๒  นักศึกษา  บุคลากร  และชุมชน  ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
๓.๓  นักศึกษา  บุคลากร  หรือชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ  กับหน่วยงานหรือชุมชนอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.  ให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน  นักศึกษา  และชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การบรรยาย  สาธิต  จัดนิทรรศการ  และให้บริการข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่ผู้สนใจ
๔.๑  นักศึกษา  บุคลากร  และชุมชน  ได้รับการบริการทางวิชาการด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง
๔.๒  ชุมชนได้รับความร่วมมือจากสำนักในการจัดกิจกรรม  อนุรักษ์  สืบสาน  พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม

————————————–