กรกฏาคม ๒๕๖๓

ภาพบรรยากาศช่วงเช้าภายในงาน มณีกาญจน์ ครั้งที่ ๒ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการการอบรมพื้นฐานเทคนิคการทำสวนถาดบอนไซ และไม้น้ำ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเทคนิคการทำสวนถาดบอนไซ เทคนิคไม้น้ำ