มิถุนายน ๒๕๖๓

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริเวณหน้าอาคาร ๙ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


(๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และกล่าวต้อนรับ คุณดาวรุ่ง เรียนรู้ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้เข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย และมีการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย


(๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมตัวแทนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดทำแหนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕


(๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมตัวแทนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดทำแหนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕