ประวัติสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ปัจจุบันเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้พัฒนามาจาก หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  วิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้เริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๙  เป็นต้นมา  โดยมีผู้บริหารระดับสูง คนแรกคือ  นายธงชัย  สมครุฑ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูกาญจนบุรี  โดยตระหนักถึงภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.๒๕๑๙   คือภารกิจหลักของวิทยาลัยครู  นอกจากจะเปิดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วยังมีภารกิจที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ  การทำนุบำรุง  ส่งเสริม  เผยแพร่  พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและอื่น ๆ  อีกด้วย  จึงได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยที่รับผิดชอบด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและในขณะนั้นวิทยาลัยครูทั่วประเทศก็ได้ร่วมมือกับกองวัฒนธรรมกรมการศาสนาจัดตั้งหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.๒๕๑๘  และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  พ.ศ.๒๕๒๓  และประกาศใช้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์วัฒนธรรม  พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งมีผลทำให้หน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมชนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  วิทยาลัยครูเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยครูกาญจนบุรี  และทำหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีอีกบทบาทหนึ่ง

           ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๒๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  รัชกาลที่  ๙   ทรงระราชทานนาม  “สถาบันราชภัฏ”  แทนชื่อวิทยาลัยครูและมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๓๘  เมื่อวันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๓๘  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๓๘  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีขณะนั้นจึงมีภารกิจเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีภารกิจหลักอยู่  ๖  ประการ  หนึ่งใน  ๖  ประการ  นั้นก็คือ  “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องรับภารกิจดังกล่าว  และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น  “สำนักศิลปวัฒนธรรม” นอกจากนี้   ยังรับหน้าที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  อีกภารกิจหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๔๗  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี  ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   พ.ศ.๒๕๔๗  จึงมีผลทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  สำนักศิลปวัฒนธรรมจึงได้  เปลี่ยนชื่อเป็น  “สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”  ตั้งแต่นั้นมา