การจัดโต๊ะหมู่

การจัดโต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดของโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูปหรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาทิสลักษณ์หรือพระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์ พระฉายาลักษณ์หรือพระสาทิสลักษณ์ของพระบรม  วงศานุวงศ์ หรือรูปของบรรพบุรุษ ประกอบด้วยเครื่องบูชาอันเป็นการแสดงออก ซึ่งความเคารพอย่างสูงของผู้ที่สักการะและเป็นการแสดงถึงความกตัญญูที่พึงมีต่อผู้มีอุปการคุณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย
ประวัติความเป็นมา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่อง “อธิบายเครื่องบูชา” ทำให้สันนิษฐานได้ว่า การจัดโต๊ะหมู่บูชา เริ่มมีมาแต่รัตนโกสินทร์ตอนต้น สืบเนื่องมาแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างม้าหมู่ขึ้นสำหรับ ตั้งเครื่องบูชาหน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน ซึ่งเป็นม้าหมู่ขนาดใหญ่และม้าหมู่ขนาดน้อยที่ตั้งประจำวิหารทิศแต่ยังไม่มีโต๊ะตัวล่างที่เป็นฐานรองรับม้าหมู่ ซึ่งเป็นการจัดแปลงโต๊ะเครื่องบูชาอย่างจีน มาเป็นอย่างไทย และต่อมามีผู้นิยมจัดโต๊ะเครื่องบูชาม้าหมู่เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีโต๊ะประกอบ เป็นที่ตั้งเครื่องบูชาในการทำบุญโอกาสต่างๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์และของเจ้านายผู้ใหญ่ในสมัยนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ถือว่าได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชามากที่สุดยุคหนึ่ง ก็คือ ในการจัดพระราชพิธี พระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้าภาษี นายอากร พ่อค้า จัดโต๊ะเครื่องบูชาเข้าไปตั้งเป็นเครื่องประดับ  จำนวน ๑๐๐ โต๊ะ ซึ่งเป็นปฐมเหตุที่ให้มีความนิยมในการประกวดโต๊ะเครื่องบูชา ดังนั้น ในการบำเพ็ญกุศล คล้ายวันประสูติของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายผู้ใหญ่ หรืองานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของผู้มีบรรดาศักดิ์ มักจะมีการประกวดโต๊ะหมู่บูชาและการจัดเครื่องบูชา อันเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาและฝีมือเชิงช่าง ของนายช่างไทย เป็นการพัฒนาการจัดสร้างการจัดแปลงในการสร้างม้าหมู่บูชาให้มีความวิจิตรสวยงาม การส่งเสริมให้ช่างไม้ไทยได้มีความคิดในการจัดแปลงและสร้างม้าหมู่อันเป็นการแสดงออกถึงศิลปะ และฝีมือเชิงช่างของนายช่างไทยที่มีลักษณะอันอ่อนช้อยและสวยงามซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นวัฒนธรรม ทางด้านศิลปะของสังคมไทย  ซึ่งเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ในการคิดลวดลายเป็นแบบเฉพาะของตนเอง ซึ่งต่อมามีการจัดสร้างโต๊ะตัวล่าง เพื่อเป็นฐานสำหรับรองรับม้าหมู่เพื่อให้มีความสะดวกในการจัดตั้ง เนื่องจากเมื่อนำม้าหมู่ไปจัดตั้งในสถานที่ทำบุญบางแห่งซึ่งมีพื้นที่ไม่เสมอกัน ก็จะต้องจัดหาวัสดุมารองรับที่ฐาน ของม้าหมูแต่ละตัวเพื่อให้มีความเสมอกันและสวยงามซึ่งทำได้ยาก เมื่อมีโต๊ะตัวล่างสำหรับตั้งเป็นฐาน ไว้รองรับกลุ่มโต๊ะหมู่หรือม้าหมู่แล้ว สามารถทำให้ตั้งโต๊ะหมู่ได้ง่าย เกิดความเด่นและมีความสวยงามเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาด้านความคิดในการจัดสร้างโต๊ะหมู่ของนายช่างไม้ของไทย การจัดโต๊ะหมู่บูชา ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันสำคัญประการหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งได้มีการปฏิบัติสืบทอดและสืบสานกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นพระราชประเพณี หรือพระราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรือประเพณีต่างๆ ของสังคมไทยจึงได้มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาในการประกอบพิธีต่างๆ อันเป็นการแสดงออกถึงการบูชาต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่ง ตามที่บรรพบุรุษได้กระทำเป็นแบบอย่างไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
วัตถุประสงค์ของการจัดโต๊ะหมู่บูชา
การจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมทั้งตั้งเครื่องบูชาตามคตินิยมของชาวพุทธตามที่ปรากฏในพุทธประวัติว่า เมื่อพุทธบริษัทมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งอย่างใด มักจะนิมนต์พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ในงานกุศลนั้นๆ ดังนั้นเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ตามคตินิยมดังกล่าว ในการจัดงานที่เกี่ยวกับ ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นนิมิต แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีนั้นๆ ด้วย เพื่อให้มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ พุทธศาสนิกชนจึงได้มีการตั้งโต๊ะ หมู่บูชาและอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะสูงสุดแถวกลาง พร้อมทั้งตั้งเครื่องบูชาที่โต๊ะ   ในลำดับที่รองลงมาตามความเหมาะสม ซึ่งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) วัดราชผาติการาม ได้ให้ความหมายของ “รัตนะ” ว่า เพราะพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสิ่งที่ควรกระทำความยำเกรง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความยำเกรงในพระรัตนตรัยดังกล่าว บรรพบุรุษของเรา ที่มีความเคารพในพระรัตนตรัย     แต่โบราณ จึงได้ปฏิบัติสืบกันมาเมื่อมีพิธีการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศาสนพิธีหรือการประกอบพิธีที่ต้องการความเป็นสิริมงคลได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีการนั้น ๆ เป็นประเพณี สืบต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎร์พิธี ทั้งงานพิธีท าบุญที่เป็นงานมงคล และงานอวมงคล ล้วนนิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อมีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐาน ควรจัดสถานที่ที่ประดิษฐานให้เหมาะสมและมีความสง่างาม บรรพบุรุษไทยจึงได้มีการพัฒนาและจัดแปลงจาก ม้าหมู่มาเป็นโต๊ะหมู่บูชาเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและให้มีความสวยงาม ซึ่งต่อมาการจัดโต๊ะหมู่บูชา ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติไทยและเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและแนวคิดในการแสดงออกถึง ความเคารพสักการะต่อสิ่งอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งตนของบรรพบุรุษไทยซึ่งลักษณะการตั้งโต๊ะหมู่ได้พัฒนาจากการจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพียง  เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปในงานพิธีทางพระพุทธศาสนา ต่อมามีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่ทั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเคารพสักการะในสิ่งที่นนำมาประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ทั้งสิ้น

ความสำคัญของโต๊ะหมู่บูชา
ปัจจุบันพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ในพระราชพิธี รัฐพิธี หรือราษฎร์พิธีไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคลก็ตาม นิยมตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานในหนังสือ “โต๊ะหมู่บูชา” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์      สุทัศนีย์ บุญโญภาส จำแนกความสำคัญของโต๊ะหมู่บูชาไว้หลายประการ คือ
๑. เป็นสัญลักษณ์เตือนพุทธศาสนิกชน (ทั้งในกลุ่มของพระสงฆ์และฆราวาส) ให้มีจิตสำนึก และเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เนื่องจากการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาต้องอัญเชิญ พระพุทธรูปประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ตรงกลางที่สูงที่สุด เสมือนหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ตลอดเวลาและเป็นประธานในพิธีด้วย เป็นการย้ำเตือนให้พุทธศาสนิกชนซาบซึ้งถึงพระปัญญาของพระพุทธองค์ ที่ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
๒. เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการถวายความจงรักภักดี ความเคารพบูชาในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์        โต๊ะหมู่บูชาที่จัดตั้งเครื่องสักการบูชา ดังเช่น การจัดโต๊ะหมู่บูชาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งตน
๓. เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีมายาวนานไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลัก ลงรักปิดทอง และการฝังมุกของชุดโต๊ะหมู่บูชาเป็นลวดลายวิจิตรสวยงาม หรือการจัดตกแต่งพานพุ่มบูชา พระรัตนตรัย พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ และการจัดแจกันดอกไม้แบบไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย ศิลปะการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย ซึ่งมีความประณีตงดงาม ลักษณะหรือรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชา การจัดโต๊ะหมู่บูชาจะมีเครื่องบูชาประกอบด้วย กระถางธูป เชิงเทียน พานดอกไม้/พานพุ่ม แจกัน โดยมีลักษณะหรือรูปแบบตามภาพดังนี้

การจัดโต๊ะหมู่ ๒

 

การจัดโต๊ะหมู่ ๔ แบบที่ ๑

การจัดโต๊ะหมู่ ๔ แบบที่ ๒

การจัดโต๊ะหมู่ ๕

การจัดโต๊ะหมู่ ๖

การจัดโต๊ะหมู่ ๗

การจัดโต๊ะหมู่ ๙

การจัดโต๊ะหมู่ ๑๕

ความนิยมในการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา

การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบันนิยมจัดในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

๑. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางพระพุทธศาสนา การบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา ต้องมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาทั้งงานกุศลพิธีและบุญพิธีซึ่งงานกุศลพิธี คือ พิธีกรรมต่างๆ อันเกี่ยวด้วยการอบรม เพื่อให้เกิดความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติศาสนพิธีของพระสงฆ์ และงานบุญพิธี คือ พิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนปรารภท าความดีเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัว หรือประเพณี ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคลก็จะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในลักษณะประยุกต์โดยไม่จำเป็นจะต้องจัดเต็มรูปแบบเหมือนกับการจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อใช้ในการประกวด สำหรับการจัดโต๊ะหมู่บูชาให้ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวสูงสุดและไม่ควรตั้งเครื่องบูชาใดๆ ไว้บนโต๊ะหมู่บูชาตัวเดียวกับที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สำหรับในงานพิธีทั่วไปนิยมใช้พระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระบูชา  แต่ไม่นิยมพระพุทธรูปปางประทับยืน ปางไสยาสน์หรือนำพระเครื่องมาเป็นพระประธาน ที่โต๊ะหมู่บูชาแต่ถ้าเป็นงานพิธีทำบุญวันเกิดหรือทำบุญอายุ นิยมใช้พระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของเจ้าของงาน การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีนี้นิยมจัดไว้ด้านขวามือพระสงฆ์ไม่ประดับธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
๒. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร เป็นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเมื่อมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในการจัดงานในโอกาสต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันประสูติพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น

๓. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือของพระราชทาน การตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลช้างเผือกและตระกูล มงกุฎไทย ตั้งแต่ชั้นทวีติยาภรณ์ลงมา มีผู้ได้รับพระราชทานเป็นจำนวนมากเหลือวิสัยที่จะจัดให้เข้ารับพระราชทานต่อพระหัตถ์ได้กองประกาศิตสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่พระราชทาน มอบให้กระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานในโอกาส อันสมควร เช่น ในวันสถาปนากระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ เป็นต้น การเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับพระราชทาน เป็นการมอบสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ดังนั้นควรจัดมอบเป็นพิธีการให้สมแก่เกียรติยศ สำหรับการแต่งกายในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้ทำหน้าที่มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ถือได้ว่าเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพระองค์ ในการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนั้นในพิธีนี้จึงต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาวทั้งผู้เป็นประธาน และผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การจัดโต๊ะหมู่ในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งรับมอบจากประธานพิธี

 

การจัดโต๊ะหมู่รับพระราชทานสิ่งของหลายสิ่ง

การจัดโต๊ะหมู่รับพระราชทานสิ่งของสิ่งเดียว

    ๔. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการรับเสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ ถือเป็นการจัดโต๊ะหมู่บูชารับเสด็จฯ อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรผู้ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกในโอกาส ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังท้องถิ่นของตน ซึ่งนับว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และชุมชนที่ตนอยู่อาศัย การจัดโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการรับเสด็จพระราชดำเนินนั้น บนโต๊ะหมู่บูชาไม่ต้องมีพระพุทธรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระฉายาลักษณ์เพียงแต่จัดพานพุ่ม หรือดอกไม้ตั้งบนโต๊ะหมู่และกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ แต่หากท้องถิ่นใดไม่มีธูปเทียนแพก็ให้จัดหาธูปเทียนมาตั้งไว้ยังโต๊ะหมู่ตัวกลางด้านหน้า แต่ไม่ต้องจุดเพียงแต่ตั้งไว้เป็นเครื่อง

          

         

๕. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายสักการะสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ เป็นการจัดกิจกรรมที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมีความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งประชาชนชาวไทยได้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาค อันเป็นการรำลึกถึงพระองค์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญๆ เช่น วันจักรี วันปิยมหาราช เป็นต้น

๖. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมหรือสัมมนา ในพิธีการประชุม อบรม สัมมนา หรือการประสาทปริญญาบัตรที่ไม่มีศาสนพิธีในพิธี ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการประกอบพิธีที่ไม่ใช่พิธีเกี่ยวกับนานาชาติและการประชุมปกติของคณะกรรมการ นิยมตั้งธงชาติ โต๊ะหมู่บูชา และพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ครบทั้ง ๓ สถาบัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อสถาบันทั้ง ๓ ของสังคมไทย อันเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งได้มีการปฏิบัติและสืบสานต่อเนื่องกันมาจนเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สังคมไทยได้ร่วมกันอนุรักษ์ด้วยความภูมิใจในภูมิปัญญาแนวคิดที่มีต่อสถาบันของบรรพบุรุษ

๗. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าศพ การจัดโต๊ะหมู่บูชาลักษณะนี้ไม่มีรูปแบบการจัดที่แน่นอนเพียงแต่จัดเพื่อประดับ ดอกไม้ให้ดูสวยงาม ส่วนการบูชาจะใช้เครื่องทองน้อยหรือกระถางธูปเชิงเทียนก็ได้ตามแต่จะจัดหาได้โดยสะดวกไม่เดือดร้อน หากเป็นศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์หรือการจัดงานที่เป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงามของพระสงฆ์นิยมตั้งเครื่องทองน้อย ๒ ชุด ส าหรับบูชาศพชุดหนึ่ง    และสำหรับจุดแทนศพ เพื่อบูชาธรรมอีกชุดหนึ่งใช้โต๊ะหมู่ ๒ ตัว สูงต่ำลดหลั่นกันลงมา ตัวสูงวางด้านในใช้วางเครื่องทองน้อย สำหรับศพบูชาธรรม ตัวต่ำอยู่ด้านนอกสำหรับเจ้าภาพจุดเพื่อสักการะศพ การตั้งเครื่องทองน้อยมีข้อสังเกต คือ จะบูชาสิ่งใด ให้หันดอกไม้ไปทางนั้น ส่วนการจัดโต๊ะหมู่บูชา อัฐิ รูปภาพ ป้ายชื่อ รูปหล่อในการทำบุญอุทิศให้จัดลักษณะเดียวกัน

๘. การตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อการประกวด เป็นการร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์การจัดโต๊ะหมู่บูชา อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่มีมายาวนานของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย การแกะสลักลงรักปิดทอง และการฝังมุกของชุดโต๊ะหมู่บูชาที่มีความวิจิตรสวยงามอันเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ฝีมือช่างไม้ไทยประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเป็นการอนุรักษ์ฝีมือการจัดพานพุ่มบูชาพระรัตนตรัย พานพุ่มเฉลิมพระเกียรติและการจัดแจกันดอกไม้แบบไทยที่ให้เห็นถึงภูมิปัญญา ศิลปะ การประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทย ซึ่งมีความประณีตงดงามของช่างดอกไม้ประดิษฐ์ของไทย การจัดโต๊ะหมู่บูชา เพื่อการประกวดนี้ ต้องมีการจัดในลักษณะเต็มรูปแบบ การตั้งหรือวางเครื่องสักการบูชาต้องมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยสวยงามและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน

อนึ่ง สำหรับการจัดสถานที่บูชาที่บ้าน เป็นการจัดสถานที่บูชาไม่เป็นพิธีการมากนัก แต่ควรจะมี สถานที่บูชาพระไว้ในบ้านในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งบางบ้านจะใช้สถานที่บูชาพระที่มีลักษณะเป็นหิ้งพระ (คือการใช้เหล็กหรือไม้ที่มีลักษณะมุมฉากติดกับฝาผนังและมีพื้นด้านบน แล้วนำพระพุทธรูป ประดิษฐานไว้บนหิ้ง พร้อมด้วยเครื่องบูชาหลัก ได้แก่ดอกไม้ ธูป และเทียน) แต่บ้านที่มีสถานที่กว้างพอ ก็ควรใช้โต๊ะหมู่บูชาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พร้อมด้วยเครื่องบูชา ชุดโต๊ะหมู่บูชาที่นิยมใช้เป็นโต๊ะหมู่    สำหรับบูชาพระในบ้าน คือ โต๊ะหมู่ ๕ และหมู่ ๗