กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนแม่บทด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระดับมหาวิทยาลัย. และแนวทางการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม และการจัดสรรงบประมาณ


(๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และชมรมรากร่วมวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านกาญจนบุรี “รำเหย่ย” วันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๑๑๐ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา และหอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยากรโดย อาจารย์สมโภชน์ ดอกยอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และคณะวิทยากรชาวบ้านทวน


(๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) “ภูมิเมืองกาญจน์” และเครือข่ายมาร่วมสานเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า ภูมิเมืองกาญจน์โรงงานกระดาษ : ทิศทางและความท้าทายในอนาคต” เพื่อถอดบทเรียนและสรุปเรื่องเรื่องเล่าและเรื่องราวที่ผ่านมาให้กันฟัง. และกำหนดแนวทางการทำงานต่อไป. เพื่อสร้างดุลยภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน อย่างสร้างสรรค์ ที่หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


  (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน  เปรมพันธุ์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เข้าร่วม “งานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี และเถ้าฮงไถ้ ซึ่งเป็นกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สัมพันธ์  ๔ ราชภัฏ ภูมิภาคตะวันตก


 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะแลวัฒนธรรม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี……