มกราคม ๒๕๖๓

(๙ มกราคม ๒๕๖๓) ดร.เศกสิทธิ์  ปักษี  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เข้าร่วมอวยพรและมอบกระเช้าปีใหม่และรับพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


(๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔” ณ ห้องประชุม MS ๔๐๐ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟ้อน เปรมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานการจัดโครงการ