ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ประจำปี  ๒๕๖๒
รางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่  ๑