ตุลาคม

(๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ทอด ณ วัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญได้ยอดปัจจัยจำนวน ๑๔๐,๙๙๙ บาท