ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผศ.ฟ้อน  เปรมพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

                                        
ดร.เศกสิทธิ์    ปักษี                                          นางสาวแพรว   พิมพ์โพธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม                 รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นางดาวรุ่ง  เรียนรู้
หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

                            
นางสาวสุภาพร  ชัยเจริญ          นางสาวธนกาญจน์  กรวนิชย์          นางสาวรัตนากร  พุฒิเอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                   
นางอรพรรณ   ศรีทอง                        นายศิวะรัฐ    คำนุ
นักวิชาการวัฒนธรรม                        นักวิชาการวัฒนธรรม