ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวแพรว พิมพ์โพธิ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวสุภาพร ชัยเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธนกาญจน์ กรวนิชย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรัตนากร พุฒิเอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางอรพรรณ ศรีทอง นักวิชาการวัฒนธรรม
นายศิวะรัฐ คำนุ นักวิชาการวัฒนธรรม