ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

พระกิตติสุวัฒนาภรณ์
นายจันโททัย กลีบเมฆ
นายธีรภาพ โลหิตกุล
นายสมปอง ดวงไสว
นายสงคราม โพธิ์วิไล
นายประพฤติ มลิผล
นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ
นางลักษิกา เจริญศรี

คณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์
ผศ.วิไลวรรณ สันถวะโกมล
นางอุบล อำนวย
นายสัจภูมิ ละออ

 

 

 

 

 

 

 

ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี
นางสาวแพรว พิมพ์โพธิ์

 

นางสาวสุภาพร ชัยเจริญ
นางสาวธนกาญจน์ กรวนิชย์