กันยายน

(๖ กันยายน ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดกาญจนบุรี และประชาคมทุกภาคส่วน ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการ “๘ ทศวรรษ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานเปิดงาน และ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงานการจัดงาน


(๒๕ กันยายน ๒๕๖๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมหอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒ ทบทวนแผนพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ ๔ ปี ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนจัดการความรู่ และแผนการดำนเนินงานและใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓