มิถุนายน

(๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คุณอรัญญา เจริญหงษา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอนุมัติให้ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒


(๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อนเปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมงานสัมมนาสานเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรม “การเพิ่มศักยภาพ ประสบการณ์ และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม” จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร..