พฤษภาคม

(๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล “มณีกาญจน์” ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร ๙ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ นางจริญญา จักรกาย วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประยุธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   นางสาวแพรว พิมพ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ  การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๓ สาขา ได้แก่ สาขาศาสนา สาขาศิลปะ และสาขาวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้มีผลงานด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ


(๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกรรมการพิจารณณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล “มณีกาญจน์” ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร ๙ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี รองประธานกรรมการ  นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสมปอง ดวงไสว นักเขียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  นายสัจภูมิ ละออ นักเขียน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ  นางสาวรัตนากร พุฒิเอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้และผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม จงได้จัดโครงการการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมและเผยแพร่ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในเขตพื้้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ คือจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรบุรี การสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๓ สาขา ได้แก่ ด้านศาสนา ด้านศิลปะ และด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคคลผู้มีผลงานด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนทำคุณประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ


(๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีบุรี ให้การต้อนรับ ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เส้นทางวัฒนธรรม และเข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ อันเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่รวบรวมศึกษา ค้นคว้าและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรม


(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒธรรม โดยนำการแสดงชุด “กะเหรี่ยงกระทบไม้” เข้าร่วมแสดงในงานพิธีงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี