เมษายน

(๑๙ เมษายน ๒๕๖๒) เสวนาระดมความคิดเปิดโลกใหม่เมืองกาญจน์  ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ม.ราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดประชุมเสวนาระดมความคิดโครงการเปิดโลกใหม่เมืองกาญจนบุรี ที่หอวัฒนธรรม อาคาร ธ.กสิกรไทย ม.ราชภัฏกาญจนบุรี


(๑๗ เมษายน ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วย ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่นสงกรานต์ตำบลหนองบัว ณ วัดศรีอุปลาราม มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัดศรีอุปลาราม สรงน้ำรูปเหมือนหลวงปู่เฒ่ายิ้ม หลวงปูเหรียญ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม สรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน


(๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา และคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี เปิดงาน “สืบสานประเ้พณีสงกรานต์ ” และมีกิจกรรมรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นการแสดงออกถึงควาากตัญญู กตเวที และมีมุทิตาจิตอันดีที่ทุกคนพึงแสดงออกต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ขบวนฟ้อนรำอ้ัญเชิญพระพุทธโลกเชษฐ์กาญจนมงคลเขต พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดสรงน้ำเป็นสิริมงคลแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี