กุมภาพันธ์

(๒-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๙ “สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำการแสดง “กะเหรี่ยงกระทบไม้” เข้าร่วมแสดงในงานนี้ด้วย


(๘-๑๐ กุมพันธ์ ๒๕๖๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบรี ได้จัดนิทรรศการ “คนเมืองกาญจน์” ในงานมหกรรมกลุ่มชาติพันธ์ ณ วัดพุตะเคียน “จังหวัดกาญจนบุรีดินแดนทางตะวันตกของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ มีรากฐานอันยาวนานจึงมีความโดดเด่นหลายประการ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ รวมทั้งความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ของประชากรในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยชนหลายเชื้อ ชาติ นอกจากคนไทยพื้นถิ่นแล้ว ยังมีประชากรชาติพันธุ์อื่นๆ อยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสามัคคีกันมาช้านาน ได้แก่จีน กะเหรี่ยง มอญ ละว้า ข่า สะอูด ไทยทรงดำ ไทยพวน ลาวเวียง ลาวพวน ลาวครั่ง ไทยอีสานและชาติพันธุ์อื่นๆ”


(๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชกาญจนบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙


(๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) การแสดง “รำตง” จากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ ภายใต้หัวข้อ “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


(๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒)  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบ่งเป็นการแข่งขัน ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับอุดมศึกษา

*****************************************