– เสวนาโรงงานกระดาษ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

– เสวนาโรงงานกระดาษ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี