– ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑  ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี