– เสวนาเรารักโรงงานกระดาษ ณ ชุมชนเตาปูน อ.เมืองกาญจนบุรี