– เสวนาโรงงานกระดาษ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เสวนาโรงงานกระดาษ ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี