– เสวนาโรงงานกระดาษ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมโกเมน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เสวนาโรงงานกระดาษ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกเมน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี