มกราคม

(๒ ม.ค.๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและผู้บริหารคณะ ศูนย์ สำนัก..เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒….Happy  New  Year 2019


(๑๖ มกราคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้ารับรางวัล “ครูดีศรีเมืองกาญจน์ ประจำปี ๒๕๖๒” จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในงานวันครู ครั้งที่ 63 “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินท์กาญจนบุรี…


(๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสง่าวัฒนธรรมไทย : ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวโอวาทและกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการจัดอบรมให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิทยาการ อ.ลักษิกา เจริญศรี, ดร.พิเชศ รุ่งสว่าง, อาจารย์สวัสดิ์โตแก้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานพิธีการต่างๆ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ และวัฒนธรรมอันดีงาม

*****************************************