ตุลาคม ๒๕๖๑

  • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี ขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักในคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญ ของการเขียน การพูดและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจ ความรู้ที่ดีในส่วนของด้านการเขียน การถ่ายภาพ
  • (30 ตุลาคม 2561) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน: Smartphone Smart Picture ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี