สิงหาคม 2561

 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 12 สิงหาคม 2561  วันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้ร่วมจัดนิทรรศการย้อนรอยวิถีชีวิต ในงานย้อนรอยกรุงเก่ากาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  วัดขุนแผน  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้จัดการประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องสมาร์ทโฟนในงาน  “ย้อนร้อยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี ”  ผลการการประกวดภาพถ่าย “ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”
  ประเภทประชาชนทั่วไป
  รางวัลชนะเลิศ นายพศวัฒน์ สิริศิลปสรณ์ ดูเพิ่มเติม…..
  ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  รางวัลชนะเลิศ นายนรวิชญ์ สัจจเทพ  ดูเพิ่มเติม….