มกราคม

  •  ยื่นหนังสือ “ข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษ”
    เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.   ผศ.เชิดชาย  ดวงภมร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผู้ประสานงานองค์กรภาคเอกชน และประชาชนและผู้สนใจการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่” ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน” ได้เข้ายิ่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อแสดงเจตน์จำนงของภาคประชาสังคมที่ต้องการเห็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางจิตใจของชาวกาญจนบุรีแห่งนี้เป็นไปในแนวทางที่ยึดประโยชน์สาธารณชนเป็นหลักและเชิดชูมรดกของชาติและของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม