ข่าวประชาสัมพันธ์

(๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้หัวข้อ “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดก”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 


(๘ มีนามคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกาญจนบุรี เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลแด่บรรพชน วีรชนคนกล้า และเหล่าทหารหาญในสงครามที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสวันสร้างเมืองใหม่ ณ บริเวณศาลหลักเมืองกาญจนบุรี


(๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะแลวัฒนธรรม ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี……