ประชาสัมพันธ์….

(๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบรี ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ BIZCLUBเครือข่ายธุรกิจกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ “อยากหยุดเวลาไว้ที่ทวาย” ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชายดวงภมร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวรายงาน


(๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมตัวแทนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร A สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดทำแหนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕


บางเรื่องเล่าใน “พรานทุ่ง”  สารคดีภูมิปัญญา หากับข้าวชาวทุ่งกลางกลิ่นคุ้งน้ำ ท้องนา และรวงข้าวสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราชาวบ้านคือการทำมาหาเลี้ยงชีพ เราพึ่งพาธรรมชาติ อาศัยทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมาเกื้อหนุน แต่ละปีเราทำนาเก็บเกี่ยวข้าวไว้กินพอเพียง เราไม่ต้องห่วงและไม่ต้องหา สิ่งที่เราต้องหาคือ “กับข้าว” สมัยฉันเด็กๆ นั้นหาไม่ยากเลย อยากกินปลาก็คว้าแหลงคลอง อยากกินนกคุ่มก็เอาตาข่ายไปดักชายละเมาะ รอไม่นานก็ได้มาแกง การใช้ชีวิตโดยอาศัย “ภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง” นี้ เรารับมรดกต่อกันมาจากบรรพกาล : สัจภูมิ ละออ