ประชาสัมพันธ์….

(๒๖ กันยายน ๒๕๖๓) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ ๑๐ (ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี) เพื่อร่วมกันพิจารณาทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ณ แพธาราบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดนิทรรศการ “วิถีภูมิปัญญาพุตะเคียน” วันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภายในงาน ไทรโยคเมืองผลไม้ มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา ณ วัดพุตะเคียน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี การแสดงสินค้า พืชผัก ผลไม้ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ## ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


(๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ “วันแม่แห่งชาติ” และพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นราชภัฏกาญจนบุรี “ลูกดีแม่เด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


 

บางเรื่องเล่าใน “พรานทุ่ง”  สารคดีภูมิปัญญา หากับข้าวชาวทุ่งกลางกลิ่นคุ้งน้ำ ท้องนา และรวงข้าวสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราชาวบ้านคือการทำมาหาเลี้ยงชีพ เราพึ่งพาธรรมชาติ อาศัยทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมาเกื้อหนุน แต่ละปีเราทำนาเก็บเกี่ยวข้าวไว้กินพอเพียง เราไม่ต้องห่วงและไม่ต้องหา สิ่งที่เราต้องหาคือ “กับข้าว” สมัยฉันเด็กๆ นั้นหาไม่ยากเลย อยากกินปลาก็คว้าแหลงคลอง อยากกินนกคุ่มก็เอาตาข่ายไปดักชายละเมาะ รอไม่นานก็ได้มาแกง การใช้ชีวิตโดยอาศัย “ภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง” นี้ เรารับมรดกต่อกันมาจากบรรพกาล : สัจภูมิ ละออ