ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มที่ 10

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ในฐานะหน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม  ได้จัดประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบผลงานและอุปสรรค. ปัญหา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวมทั้งแนวทางพัฒนาในปี ๒๕๖๒  ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มที่ 10 ประกอบด้วย  นครปฐม  ราชบุรี  สุพรรณบุรี  และกาญจนบุรี  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28  สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และศึกษาแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมวัดประปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดธรรมปัญญารามบางม่วง