นิทรรศการชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่  ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก ในโครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ภาษา ตัวเขียน และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ นาคนิคม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นางสาวระเบียบ หงส์พันธ์ หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี ในช่วงเช้ามีการแสดงฟ้อนแคน จากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ การบรรยาย หัวข้อ “กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และการบรรยาย หัวข้อ “ภาษาโบราณ และพัฒนาการอักษรไทยโบราณ” โดยวิทยากรจากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
ในช่วงบ่าย ชมการแสดงจากชาวไทยเชื้อสายมอญ ชุดรำหงส์ทอง การเสวนา หัวข้อ “ภาษาถิ่น : สำเนียงเสียงเมืองกาญจน์” โดย ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๒.นายอ๊อกปาย วงษ์รามัญ ตัวแทนกลุ่มภาษามอญ ๓.นายนรพล คงนานดี ตัวแทนกลุ่มภาษากะเหรี่ยง ๔.นายพฤทธิ์อุกฤษฎ์ ช่างเรือนกุล ตัวแทนกลุ่มภาษาชาวไทยทรงดำ ๕.นายสามารถ คงอาจหาญ ตัวแทนภาษาถิ่นกลางสำเนียงเหน่อ(อ่านสุนทรพจน์เกี่ยวกับเมืองกาญจนบุรี ด้วยสำเนียงเหน่อ) ๖.นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ดำเนินรายการ ในโซนชั้นล่างก็จะมีฐานการเรียนรู้ วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดำ มอญ และกะเหรี่ยงนำสื่อความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนมา มาจัดแสดง ทั้งในด้านวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี สาธิตการทำอาหาร และจำหน่ายสินค้า กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล work shop ทำขนม สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ กลุามหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ เ มีการเขียนอักษรโบราณ ที่เรียกว่า ใบลาน หอจดหทายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เล่นเกมส์จิ๊กซอว์ แจกรางวัล อุทยานประวัติสาสตร์เมืองสิงห์ นำความรู้เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ขุดพบโบราณสถานที่สำคัญมาแสดงให้ชม และนิทรรศการ “วิถีและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี”