ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

⇒  ยื่นหนังสือ “ข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษ”
เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.   ผศ.เชิดชาย  ดวงภมร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผู้ประสานงานองค์กรภาคเอกชน และประชาชนและผู้สนใจการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่” ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน” ได้เข้ายิ่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อแสดงเจตน์จำนงของภาคประชาสังคมที่ต้องการเห็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางจิตใจของชาวกาญจนบุรีแห่งนี้เป็นไปในแนวทางที่ยึดประโยชน์สาธารณชนเป็นหลักและเชิดชูมรดกของชาติและของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

——————————————————————–

  การเสวนา : โรงงานกระดาษกับภูมิบ้านภูมิเมืองของคนเมืองกาญจน์ฯ
(วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) ทางหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี จัดการเสวนาในหัวข้อ ”โรงงานกระดาษกับภูมิบ้านภูมิเมืองของคนเมืองกาญจน์” เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงงานกระดาษให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร ๙ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ชมภาพได้ที่นี่ 

——————————————————————–

⇒ ผลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๐
         (วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร ๙ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดประกวด ๔ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-ป.๖) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และระดับอุดมศึกษา ผลการประกวดและภาพการประกวดได้ที่่ https://www.facebook.com/culturekru

เอกสารวิชาการ

> ๑๐ ครั้ง ในหลวง ร.๙ เสด็จกาญจนบุรี
ชาวกาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 10 ครั้ง ….

 

@ คุณธรรมพระราชดำรัส ๙ ประการ
@ ภูมิปัญญากะเหรี่ยงกาญจนบุรี
@ ฐานข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี 

ข่าวทั่วไป

> หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัด โครงการ“ขยับกายใส่ใจสุขภาพด้วยแอโรบิค”
> คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น