ข่าวประชาสัมพันธ์

(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒธรรม โดยนำการแสดงชุด “กะเหรี่ยงกระทบไม้” เข้าร่วมแสดงในงานพิธีงานมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


(๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีบุรี ให้การต้อนรับ ดร.จุติรัช อนุกูล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี


(๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกรรมการพิจารณณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล “มณีกาญจน์” ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร ๙ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เพื่อสรรหาบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้้นที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ คือจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรบุรี