ข่าวประชาสัมพันธ์/เกร็ดความรู้…

ผลการการประกวดภาพถ่าย “ย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี”
ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ นายพศวัฒน์ สิริศิลปสรณ์ ดูเพิ่มเติม…..
ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รางวัลชนะเลิศ นายนรวิชญ์ สัจจเทพ  ดูเพิ่มเติม….

 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 12 สิงหาคม 2561  วันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 


นิทรรศการย้อนรอยวิถีชีวิต ในงานย้อนรอยกรุงเก่ากาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  วัดขุนแผน  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี
⇒ นิทรรศการชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  ได้จัดโครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ภาษา ตัวเขียน และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
⇒ เรื่องราว "เมืองกาญจนบุรีเก่า" ที่มีความสำคัญทางประวัติเป็นอย่างมากทั้งนี้โบารณสถานภายในบริเวณเมืองกาญจนบุรีมีความสมบรูณ์เนื่องจากได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร..... หนึ่งในโบราณสถานโครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี
⇒ จารึกหน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  อักษรที่มีในจารึก : ไทยโนบุรี-รัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๗๘ วัตถุจารึกหินทรายสีแดง แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จำนวน ๑ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด
⇒ ๑๐ ครั้ง ในหลวง ร.๙ เสด็จกาญจนบุรี   ชาวกาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 10 ครั้ง 
⇒ สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมืองกาญจน์ มาจากไหน? เมื่อไร? ทำไม? ยังไม่รู้  เมืองกาญจน์ (จ.กาญจนบุรี) ไม่มีมิวเซียมบอกความเป็นมาของดินแดนและผู้คนท้องถิ่นกาญจนบุรีและปริมณฑล ทั้งๆ มีพิพิธภัณฑ์ดีๆ แสดงเรื่องอื่นๆ หลายแห่ง